Vertrouwenspersoon

US Volleybal heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, Marjolein Raadgers en Joris Musters.

Waarom

 • US Volleybal wil een goed, veilig en stimulerend sportklimaat
 • Gedrag dat hier niet bij hoort, is bijvoorbeeld agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie
 • Grensoverschrijdend gedrag willen we graag voorkomen

Wanneer

Wanneer een ander lid van US Volleybal je lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie moet oplossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt het probleem aan een teamgenoot, coach of het bestuur voorleggen. Je kunt echter ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van US Volleybal. Die fungeert in eerste instantie als klankbord en kan je helpen met het vinden van een oplossing.

Voor wie

De vertrouwenscontactpersoon is voor leden, vrijwilligers, staf en ouders van betrokkenen van US Volleybal wanneer er problemen zijn die te maken hebben met ongewenst gedrag.

Werkwijze vertrouwenscontactpersoon bij een klacht:

 1. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor.
 2. De vertrouwenscontactpersoon zal, indien gewenst, proberen door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te vinden.
 3. De vertrouwenscontactpersoon behandelt de zaken strikt vertrouwelijk.
 4. De vertrouwenscontactpersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk verslag uit bij het bestuur van de gemelde kwestie.
 5. De vertrouwenscontactpersoon kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
 6. De vertrouwenscontactpersoon werkt onafhankelijk, maar valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 7. De vertrouwenscontactpersoon heeft geheimhoudingsplicht. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de vertrouwenscontactpersoon deze geheimhouding wil of moet verbreken. De vertrouwenscontactpersoon zal zich houden aan hetgeen hierover staat in de ‘Gedragscode Omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenscontactpersonen’.

Verantwoording vertrouwenscontactpersoon

Ieder jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en of afsluiting heeft plaatsgevonden. Deze meldingen zijn anoniem.

Hoe bereik ik de vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersonen van US Volleybal zijn Marjolein Raadgers (D8) en Joris Musters (H3). Je kunt hen bereiken via e-mail: marjolein@usvolleybal.nl en joris@usvolleybal.nl.

NOC*NSF meldpunt

Mocht je liever met iemand willen praten die op geen enkele manier verbonden is met US Volleybal, dan kun je contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via 0900-2025590 (ma. t/m vr. van 08.00 tot 20.00 uur) of vertrouwenspunsport@nocnsf.nl.

Bij het Vertrouwenspunt Sport kun je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard. Bijvoorbeeld bij:

 • grensoverschrijdend gedrag (denk aan seksuele intimidatie, pesten, discriminatie)
 • doping
 • matchfixing
 • eetstoornissen

Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenscontactpersonen (VCP)

 1. De vertrouwenscontactpersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met eenieder die een beroep op hem/haar doet. Daarom belooft de vertrouwenscontactpersoon geheimhouding van hetgeen hem/haar bij de uitoefening van de rol als vertrouwenscontactpersoon ter kennis komt.
 2. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als de klager/klaagster schriftelijk toestemming geeft tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding, of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn zoals in artikel 3 omschreven.
 3. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken, kan de vertrouwenscontactpersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding wanneer alles is in het werk gesteld de toestemming van betrokken persoon te verkrijgen en bovendien sprake is van één van de hieronder genoemde situaties:
  • de vertrouwenscontactpersoon verkeert in gewetensnood bij handhaving van geheimhouding
  • er is sprake van (verdenking van) een (ernstig) strafbaar feit
  • er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding
  • het is vrijwel zeker dat het niet-doorbreken van de geheimhouding voor de betrokkene(n) of voor derden ernstige schade en/of gevaar zal opleveren en de vertrouwenscontactpersoon is ervan overtuigd dat doorbreking van de geheimhouding de schade aan betrokkenen of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken
 4. Wanneer er meer dan één vertrouwenscontactpersoon in functie is, mag overleg gepleegd worden tussen de vertrouwenscontactpersonen.
 5. De vertrouwenscontactpersoon brengt betrokkene(n) op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen. Wanneer spoed een voorafgaande kennisgeving belet, zal de vertrouwenscontactpersoon dit bij eerstvolgende mogelijkheid alsnog doen.
 6. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de vertrouwenscontactpersoon betrokkene onverwijld naar een andere vertrouwenscontactpersoon en/of andere instantie.